Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devil's books /'devlzbuks/  

  • Danh từ
    (thông tục) quân bài