Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devil's bones /'devlzbounz/  

  • Danh từ
    (thông tục) quân súc sắc