Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

device control character   

  • (kỹ thuật)
    ký tự điều khiển thiết bị