Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deviation sensitivity   

  • (kỹ thuật)
    độ nhạy lệch