Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deviation distortion   

  • (kỹ thuật)
    biến dạng sai lệch