Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deviation compensator   

  • (kỹ thuật)
    bộ sửa lệch