Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

developer /di'veləpə[r]/  

  • Danh từ
    thuốc rửa ảnh
    người đầu tư khai thác; công ty đầu tư khai thác