Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

developable /di'veləpəbl/  

 • Tính từ
  (toán học) có thể khai triển được
  trải được, mặt trải được
  d. of class n mặt trải được lớp n
  bitangent d. mặt trái được lưỡng tiếp
  polar d. mặt trái được cực
  rectifying d. mặt trái được trực đạc