Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deuterium /dju:'tiəriəm/  

  • Danh từ
    (hoá học) đơteri