Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deucedly /'dju:sidli/  /'du:sidli/

  • Phó từ
    rất, quá xá