Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detrain /,di:'trein/  

 • Động từ
  [cho] xuống xe lửa
  the troops detrain near the battle zone
  quân lính xuống xe lửa gần vùng chiến sự

  * Các từ tương tự:
  detrainment