Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detonate /'detəneit/  

  • Động từ
    [làm] nổ
    họ làm nổ quả bom và phá hủy chiếc cầu
    the bomb failed to detonate
    quả bom không nổ