Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dethrone /,di:'θrəʊn/  

 • Động từ
  phế truất, truất ngôi (vua)
  truất quyền
  một cố vấn chính phủ bị một nhà chuyên môn trẻ hơn thay thế

  * Các từ tương tự:
  dethronement, dethroner