Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

determiner /di'tɜ:minə[r]/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học)
    định từ (như the, some, any…)