Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deteriorative /di'tiəriəreitiv/  

  • Tính từ
    hại, có hại, làm hại
    làm giảm giá trị, làm cho xấu hơn