Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deterioration failure   

  • (kỹ thuật)
    thất bại vì bị suy thoái