Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detention centre /di'ten∫nsentə[r]/  

  • trại giam giữ phạm nhân ít tuổi