Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detachedness /di'tætʃtnis/  

  • Danh từ
    tính riêng biệt, tính tách rời
    sự không lệ thuộc; sự vô tư; sự không thiên kiến