Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destructive read operation   

  • (kỹ thuật)
    vận hành đọc phá hủy