Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destroyer /dis'trɔiə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ tiêu diệt, vật hủy diệt
    Deaththe destroyer
    thần chết, kẻ tiêu diệt
    (hàng hải) tàu khu trục