Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destroyable /dis'trɔiəbl/  

  • Tính từ
    có thể bị phá hoại, có thể bị phá huỷ, có thể bị tàn phá, có thể bị tiêu diệt
    có thể làm mất hiệu lực