Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dessertspoonful /di'zɜ:tspu:nfʊl/  

  • Danh từ
    (cách viết khác dessertspoon)
    thìa ăn tráng miệng (lượng chứa)