Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despotically /des'pɒtikli/  

  • Phó từ
    [một cách] chuyên chế