Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despondently /di'spɒndəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] nản lòng, [một cách] thoái chí;[một cách] chán nản