Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despoiliation /dis'pɔilmənt/  

  • Danh từ
    sự cướp đoạt, sự tước đoạt, sự chiếm đoạt; sự bóc lột