Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despoiler /dis'pɔlə/  

  • Danh từ
    kẻ cướp đoạt, kẻ tước đoạt, kẻ chiếm đoạt; kẻ bóc lột