Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desirableness /di,zaiərə'biliti/  

  • Danh từ
    sự đáng thèm muốn; sự đáng ao ước, sự đáng khát khao