Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

design specification   

  • (kỹ thuật)
    quy định thiết kế