Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm mất giới tính bằng cách mổ lấy buồng trứng hay tinh hoàn