Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm mất giới tính

    * Các từ tương tự:
    desexualization, desexualize