Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deselect /,di:si'lekt/  

  • Động từ
    loại ra không chọn làm ứng cử viên (trong kỳ bầu sắp tới)

    * Các từ tương tự:
    deselection