Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desegregate /,di:'segrigeit/  

  • Động từ
    xóa bỏ sự tách biệt chủng tộc (ở nhà trường, trên xe buýt…)