Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

describer /dis'kraibə/  

  • Danh từ
    người tả, người mô tả, người miêu tả