Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

descendible /di'sendəbl/  

  • Tính từ
    có thể truyền từ đời này sang đời khác (của cải, chức tước...)