Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

descendable /di'sendəbl/  

  • Tính từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm), (như) descendible