Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

derisively /di'raisivli/  

  • Phó từ
    [một cách] giễu cợt