Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deregulation /,di:regjʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự điều chỉnh quy định