Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deputize /'depjʊtaiz/  

  • Động từ
    (cách viết khác deputise)
    đại diện, thay mặt
    deputize for somebody
    thay mặt ai