Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depth-charge /'depθt∫ɑ:dʒ/  

  • thuỷ lôi