Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depth-bomb /'depθbɔm/  

  • -charge) /'depθtʃɑ:dʤ/* danh từ
    (hàng hải) bom phá tàu ngầm