Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deprecatingly /'deprikeitiɳli/  

  • Phó từ
    [một cách]không tán thành