Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deprecating /'deprəkeitiη/  

 • Tính từ
  phản đối; không tán thành
  a deprecating smile
  nụ cười không tán thành

  * Các từ tương tự:
  deprecatingly