Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depositor /di'pɒzitə[r]/  

  • Danh từ
    người gửi tiền (ở ngân hàng)

    * Các từ tương tự:
    depository, Depository Institution Deregulation and Monetary Control Act of 1980 (DIDMCA)