Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deposit account /di'pɒzitə,kaʊnt/  

  • (kinh tế)
    tài khoản tiền gửi