Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depletion /di'pli:∫n/  

  • Danh từ
    sự vơi đi, sự cạn đi; sự giảm sút

    * Các từ tương tự:
    Depletion allowance, depletion FET (Field Effect Transistor), depletion layer, depletion mode, depletion region, depletion-layer photodiode