Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm rụng tóc, làm rụng lông; nhổ tóc, vặt lông