Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

departer /di'pɑ:tə/  

  • Danh từ
    người ra đi, người khởi hành