Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deodorize /di:'əʊdəraiz/  

  • Động từ
    (cách viết khác deodorise)
    khử mùi [hôi]

    * Các từ tương tự:
    deodorizer