Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dentation /den'teiʃn/  

  • Danh từ
    đường viền hình răng; đường cắt kính hình răng
    đường răng lá