Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (động vật học) có răng
    (thực vật học) có răng, có răng cưa (lá)

    * Các từ tương tự:
    dentately